Algemene voorwaarden Groeneveld Advocatuur B.V. 

Downloadbare versie Algemene voorwaarden Groeneveld Advocatuur B.V. via onderstaande link: AV Groeneveld Advocatuur B.V.

 

Groeneveld Advocatuur B.V. (KvK 86856189) hierna ‘Groeneveld Advocatuur’ is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Opgericht naar Nederlands recht, met als doel beoefenen van de advocatuur. 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden en verplichtingen die vanuit Groeneveld Advocatuur worden verricht en of aangegaan, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden gelden niet alleen voor Groeneveld Advocatuur, maar ook voor alle personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht.

Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd door de advocaat.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Groeneveld Advocatuur is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden ook, geen uitkering door de verzekering plaats zal vinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 1000,-. 

De aansprakelijkheid vervalt in ieder geval indien Groeneveld Advocatuur niet binnen een jaar na ontdekking van een gebeurtenis welke aanleiding vormt of kan vormen tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld. 

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Groeneveld Advocatuur in ieder geval 12 (twaalf) maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt. De opdrachtgever vrijwaart Groeneveld Advocatuur tegen aanspraken van derden die mogelijk voortvloeien uit de opdracht. 

Originele stukken

Groeneveld Advocatuur is niet aansprakelijk voor het bewaren of in bewaring hebben of houden van originele stukken.

Derden en substitutie

Het staat Groeneveld Advocatuur vrij om bij de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. De nodige zorgvuldigheid wordt daarbij betracht. 

De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten. 

Honorarium

Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Groeneveld Advocatuur berekend op basis van een door de advocaat vastgesteld uurtarief, vermeerderd met 21% BTW, een redelijke opslag voor kantoorkosten en verschotten, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Groeneveld Advocatuur is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

Groeneveld Advocatuur brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarief is verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in 

rekening. Verrichte werkzaamheden en reistijd worden in eenheden van (minimaal) zes minuten in rekening gebracht. Indien Groeneveld Advocatuur met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is Groeneveld Advocatuur gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie. 

Groeneveld Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Groeneveld Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden. 

Wanneer opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en Groeneveld Advocatuur op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht. In geval van niet-tijdige betaling is Groeneveld Advocatuur gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten, dan wel in het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand de Raad voor Rechtsbijstand in kennis te stellen van het uitblijven van betaling van de eigen bijdrage door de opdrachtgever met als gevolg dat de toevoeging wordt ingetrokken en opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. 

Bij overschrijding van de betalingstermijn zal na de eerste aanmaning 15% rente verschuldigd zijn. Bij uitblijven van betaling is de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Voor de hoogte van deze kosten wordt verwezen naar de wettelijke staffel buitengerechtelijke incassokosten (BIK).

Derdengelden

Groeneveld Advocatuur participeert niet in een Stichting Derdengelden en heeft geen Derdengeldenrekening. 

Archivering en vernietiging

Groeneveld Advocatuur is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Klachtenregeling

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Groeneveld Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen worden in eerste instantie voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Groeneveld Advocatuur. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos digitaal toegezonden en is tevens te raadplegen via groeneveldadvocatuur.nl. Mocht de klachtenregeling niet tot een oplossing leiden, worden deze, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan, voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederlan