Dit privacy statement is van toepassing op alle diensten die Groeneveld Advocatuur  uitvoert en/of namens Groeneveld Advocatuur worden uitgevoerd.


Groeneveld Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan wordt verstrekt vertrouwelijk behandelt. Er wordt uitvoering gegeven aan de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens verwerkt worden.  


Groeneveld Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, te verbeteren en om persoonlijk met u te kunnen communiceren.


Groeneveld Advocatuur verwerkt de navolgende soorten persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:

  • NAW-gegevens;
  • Contactgegevens (telefoonnummer, mailadres);
  • Gegevens inzake geschil inclusief gegevens van/over de wederpartij.

Deze gegevens worden door opdrachtgever zelf aan ons verstrekt en of zijn middels openbare bronnen bij ons bekend geworden. . 


Groeneveld Advocatuur deelt persoonsgegevens alleen met derden voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening. Onder meer het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij en of uit wettelijke verplichting.

Groeneveld Advocatuur zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen. 


Groeneveld Advocatuur bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.