Downloadversie: Algemene voorwaarden Groeneveld Advocatuur

Algemene voorwaarden Groeneveld Advocatuur

Groeneveld Advocatuur is een eenmanszaak naar Nederlands recht, ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Groningen onder nummer 02087377. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Groeneveld Advocatuur in opdracht van derden verricht, waaronder begrepen vervolgopdrachten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Uitsluitend Groeneveld Advocatuur zal gelden als opdrachtnemer bij opdrachten die Groeneveld Advocatuur voor haar klanten uitvoert. Een opdracht zal niet eerder zijn aanvaard dan nadat deze schriftelijk is bevestigd door de advocaat.

Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Groeneveld Advocatuur en aan haar verbonden medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Groeneveld Advocatuur in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Groeneveld Advocatuur en aan haar verbonden medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Groeneveld Advocatuur plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Groeneveld Advocatuur en aan haar verbonden medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 5000,-.

Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Groeneveld Advocatuur en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 (twaalf) maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.

Het staat Groeneveld Advocatuur vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren door een of meer aan Groeneveld Advocatuur verbonden medewerkers en of derden in te schakelen voor de uitvoering van de opdracht als Groeneveld Advocatuur dit noodzakelijk acht. Behoudens vorderingen die het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Groeneveld Advocatuur, vrijwaart de opdrachtgever Groeneveld Advocatuur en aan haar verbonden medewerkers en de door haar ingeschakelde derden, voor alle vorderingen van derden die verband houden met de opdracht.

Honorarium
Tenzij anders overeengekomen, wordt het honorarium van Groeneveld Advocatuur berekend op basis van een door Groeneveld Advocatuur vastgesteld uurtarief, vermeerderd met 21% BTW en een redelijke opslag voor kantoorkosten, zoals vermeld in de opdrachtbevestiging. Groeneveld Advocatuur is gerechtigd haar uurtarieven en de opslag voor kantoorkosten periodiek aan te passen.

Groeneveld Advocatuur brengt in beginsel maandelijks het verschuldigde honorarium en gemaakte kosten die niet in haar tarief is verwerkt (zoals griffierechten, reis-, deurwaarders- en vertaalkosten) bij de opdrachtgever in rekening. Verrichte werkzaamheden en reistijd worden in eenheden van (minimaal) zes minuten in rekening gebracht.

Indien Groeneveld Advocatuur met de opdrachtgever heeft afgesproken dat er een voorschot zal worden betaald, is Groeneveld Advocatuur gerechtigd dit voorschot te verrekenen met de einddeclaratie. Groeneveld Advocatuur hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Indien de opdrachtgever de declaraties niet binnen deze termijn voldoet, is Groeneveld Advocatuur gerechtigd haar werkzaamheden per direct op te schorten zonder dat zij gehouden is eventuele schade die als gevolg hiervan ontstaat te vergoeden.

Wanneer opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en Groeneveld Advocatuur op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht.

In geval van niet-tijdige betaling is Groeneveld Advocatuur gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten, dan wel in het geval van gesubsidieerde rechtsbijstand de Raad voor Rechtsbijstand in kennis te stellen van het uitblijven van betaling van de eigen bijdrage door de opdrachtgever met als gevolg dat de toevoeging wordt ingetrokken en opdrachtgever niet meer in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, is vanaf de vervaldatum de wettelijke handelsrente verschuldigd en is Groeneveld Advocatuur gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen die worden begroot op 15 % (vijftien procent) van de hoofdsom.

Derdengelden
Groeneveld Advocatuur participeert niet in een Stichting Derdengelden en heeft geen Derdengeldenrekening.

Archivering en vernietiging
Groeneveld Advocatuur is gerechtigd dossiers na verloop van vijf jaren na het sluiten van een zaak zonder nadere aankondiging te vernietigen.

Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Groeneveld Advocatuur is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen daaraan in de weg staan, voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Noord-Nederland.

Alle geschillen die betrekking hebben op de dienstverlening van Groeneveld Advocatuur, inclusief declaratiegeschillen, zullen ten eerste c.q. bij voorkeur worden beslecht aan de hand van het Reglement Geschillencommissie Advocatuur, onverminderd de bevoegdheid van Groeneveld Advocatuur om zich tot de rechter te wenden indien de opdrachtgever een eventueel declaratiegeschil niet binnen een maand na tot betaling te zijn aangemaand bij de Geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt. Indien de opdrachtgever een consument is, beslist de Geschillencommissie bij wege van bindend advies, tenzij de opdrachtgever – die consument is – zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door de advocaat tot de rechter wendt.

Klachtenregeling
Op alle tussen Groeneveld Advocatuur als opdrachtnemer en derden gesloten opdrachten is voorts de Kantoorklachtenregeling van Groeneveld Advocatuur van toepassing. Deze kantoorklachtenregeling wordt op verzoek kosteloos toegezonden. Een officiële klacht kan worden ingediend bij Groeneveld Advocatuur, Postbus 110, 9600 AC te Hoogezand. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Deken van de Orde van Advocaten Noord-Nederland.